Shri Mahalaxmi Co-Op Bank Ltd. Kolhapur providing Core Banking facility.

Developement

Home » Developement

बॅंकेच्या तुलनात्मक प्रगतीचा आढावा : (* आकडे रु. लाखात)  
अ. क्र. तपशील २०२०-२०२१ २०२१-२०२२ २०२२ – २०२३
 
सभासद २४४५८ २५८४१ २४५४१  
शाखा ११+१ ११+१ ११ + १  
सेवक ८८ ८५ १०५  
वसुल भाग भांडवल* १८७९.५८ १८१४.०९ १९९२.७१  
गंगाजळी व इतर निधी* ९७६०.६९ ९९४४.९२ १११८८.०३  
स्वनिधी* ११६४०.२७ ११७५९.०१ १३१८०.७४ 
ठेवी* ६७२६९.३० ६२४९६.७० ५८८६०.७२ 
कर्जे* ३६५४५.९९ ३०९०३.९२ २९३९३.५६ 
निव्वळ एन. पी. ए. १.७४% ३.८८ % - ३.२७ %  
१० अग्रक्रम क्षेत्रासाठी कर्जवाटप प्रमाण(%) ७६.९९% ६३.४९ % ७०.३७ % 
११ दुर्बल घटकांसाठी कर्जवाटप प्रमाण(%) १४.९९% १२.८१ % ६.२१ %  
१२ गुंतवणुक* ३६९७४.२६ ३७७२०.१९ ३६८८७.०० 
इतर बँकातील ठेवी ९७९६.२२ ८८८०.७४ ९३७९.८३ 
सरकारी रोखे व इतर २७१७८.०४ २८८३९.४५ २७५०८.०६ 
१३ बाहेरुन घेतलेली कर्जे* ०.०० ०.०० 0.00  
१४ खेळते भांडवल* ७८२९६.१७ ७३३४५.८२ ७१०८८.३७  
१५ निव्वळ नफा* ३९४.०१ ४४६.६६ ५०४.९५  
१६ ऑडिट वर्ग अ  
१७ प्रति सेवक उत्पादकता* ११७९.७२ १०९८.८३ ८४०.५२ 
१८ प्रति सेवक लाभक्षमता* ४.४८ ५.२५ ४.८१ 
१९ सी.आर.ए.आर.(%) १७.८६% १९.७६ % २३.७५ %  
Contact Us

'Shri Bhavan'
167, B Ward, Mangalwar Peth,
Kolhapur 416 012.
Ph. : (0231) 2545552,
        2544564
        2543837,
        2547156.